ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ - Water conservation videos in different spheres

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಹಿಂದಿ) - ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

Water Conservation in Domestic rural areas (Hindi) - Sarapanch

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಹಿಂದಿ) - ರೈತರು

Water Conservation in Agriculture (Hindi) - Farmers

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಹಿಂದಿ) - ಜಾದೂಗಾರ

Water Conservation in domestic urban areas (Hindi) - Magician

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಹಿಂದಿ) - ಜ್ಯೋತಿಷಿ

Water Conservation in Agriculture (Hindi) - Astrologer

 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಕನ್ನಡ) - ಕಾರ್ಖಾನೆ

Water Conservation in industries (Kannada) - Factory